.

Monday, February 10, 2014

Hemtentamen Vetenskapsfilosofi

Hemtentamen Vetenskapsfilosofi 2009-03-12Punkt 1 och 2 = Premisser. Punkt 3 = Slutsats. Induktion: Att härleda slutsatser från erfarenheter. Exempel: Konsument A handlar för speed of light SEK. Konsument B handlar för 100 SEK._________________ Konsumtionsmönstret kommer gälla även för C, D och E. Utifrån ett antal händelser inducerar homo en sannolik slutsats. I exemplet ovan studerar vi ett konsumtionsmönster. Eftersom induktion är byggd på ett antagande eller generalisering innebär detta att slutsatsen inte nödvändigtvis behöver vara sann. Deduktion: Att härleda slutsatser från premisser. Exempel: Nisse jobbar och tjänar på 250 SEK i timmen (brutto). En jag jobbar Nisse 10 timmar._____________ Nisses dkgslön uppgår till 2500 SEK (brutto). Utifrån ett antal premisser deducerar man en slutsats. Princip; Om premiss 1 och 2 är sanna så måste även 3 vara sant. Vi får en logiskt giltig slutsats. Om de t då skulle visa sig att slutsatsen (3) är osann? Exempel på logisk ogiltig deduktion: Alla börsbolags VD:ar får varje år en lönebonus. Nisse är VD för ett börsbolag. _____________ I år får Nisse lönebonus. De filosofiska förfaringssätten dag nu redogjort för har som gemensam utgångspunkt att genom härledning dra vissa slutsatser. En invändning mot dessa modeler är just det faktum att premisserna måste bevisas för att slutsatsen ska vara sann. Denna invändning om att bevisa en slutsats kan kopplas samman till den hypotetisk-deduktiva modellen Hypotetisk-deduktiv metod För att bevisa att huruvida en slutsats är sanningsenlig behövs en vetenskaplig metod som anses beskriva hur empiriska vetenskaper fungerar. Denna modell kallar vi för hypotetisk-deduktiv metod och går ut på att: Att formulera en eller flera hypoteser. Att härleda konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen eller hypoteserna (beteckningen hypotetisk-dedukt iv syftar här på deduktiv härledning av k! onsekvenser ur den givna hypotesen) Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten. Eller... If you want to get a all-embracing essay, suppose it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment